Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2018 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2018

191662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
40951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
94228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
75571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
55556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
99872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
66017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
41128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
48319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
29665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
51489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
72729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
284631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
61573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
05180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
19012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
03379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
79685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
23587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
19640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
75644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
54448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
71456
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
311717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
37601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
90586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
85446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
74902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
97900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
09530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
49786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
52049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
58237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
14832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
99667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
462274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
52643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
16873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
64482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
68083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
31995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
88624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
64308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
26134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
15844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
97859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
518105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
36829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
98565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
37294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
29482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
08485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
92295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
92138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
93788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
04926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
01524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
12188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
615589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
68495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
93060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
76309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
78238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
66175
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
93514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
84214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
00964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
68515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
70455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
81154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
713957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74825
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
85983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
91498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
85664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
45882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
41967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
12723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
49197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
99739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
25367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
879708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
68975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
00998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
61763
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
35876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
27538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
75299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
90929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
66915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
06832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
33079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
64793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
981062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
18625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
21423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
97323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
55560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
54099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
14845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
47717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
24453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
99135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
45669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
77308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
1094944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
93481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
03830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
79188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
69710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
01603
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
76157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
93681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
51845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
90043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
04284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
39341
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
1188149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
49568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
35229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
34765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
37704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
35854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
19854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
10460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
50040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
75705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
65771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
38991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
1277077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
40999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
17577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
70118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
98581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
64199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
09965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
46677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
81156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
68218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
20970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
1304264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
56489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
58507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
42501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
27336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
03937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
48401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
62149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
45562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
48145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
07459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
1445021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
83871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
90354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
71370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
41345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
54343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
78023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
79386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
21588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
35128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
25841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
47788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
1585298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
46416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
25452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
10316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
70145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
84740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
33662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
59077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
47019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
33888
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
22750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
1613766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
24049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
20546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
71470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
81948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
44371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
89187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
32963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
82524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
52348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
60310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
1762609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
81636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
87623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
83564
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
88323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
93143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
39416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
96702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
46365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
1841201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
58038
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
73822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
38740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
86133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
09669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
00177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
91720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
22850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
16644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
84415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1967721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
81908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
08294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
34580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
15245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
15489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
15817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
11219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
96177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
91214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
38201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
2069463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
38528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
61165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
23061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
32370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
81615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
32749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
93757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
03096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
72328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
02322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
41302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
2187139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
29059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
68585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
69966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
06511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
57997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
16268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
92056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
31221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
15132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
95367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2224960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
29539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
29568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
81330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
03183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
77892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
57873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
29578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
81258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
95565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
54691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
2333101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
61444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
14613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
32369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
37544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
50296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
95786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
48935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
12662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
08662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
06414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
47793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2441657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
00154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
28845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
42876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
46249
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
91570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
63517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
69569
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
23203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
50522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
2560568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
64510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
96594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
26550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
89936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
01883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
43841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
54360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
72838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
34635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
09956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
2682445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
50039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
07223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92986
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
70873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
53992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
59356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
85081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
49222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
78933
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
74033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
73330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2731583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
36366
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
18467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
10230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
63408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
31098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
69031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
52987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
14915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
13194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
44616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
24529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
2898451
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
71657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
23588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
39786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
44938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
51594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
20833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
33327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
79356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
68886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
81965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
2975547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
46168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
19447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
26997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
66983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
69492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
19187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
23974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
98929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
56675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
3093729
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
44900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
45514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
43163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
02442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
19672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
14660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
68455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
42318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
88321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
65753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
3174348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
34439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
93554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
28236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
21067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
59535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
45276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2018

Bộ sốSố lượt về
45
9 lần
65
9 lần
56
8 lần
01
7 lần
23
7 lần
Bộ sốSố lượt về
29
7 lần
38
7 lần
54
7 lần
86
7 lần
88
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2018

  • 06: 0 lần
  • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2018

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 25 lần Đuôi 0: 33 lần Tổng 0: 30 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 33 lần Tổng 1: 54 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 30 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 43 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 49 lần Đuôi 6: 34 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 33 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 41 lần Đuôi 8: 42 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 28 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 37 lần

Bình luận

ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant bowLingammo LLaneLLi-webdesign sheLtoncLubLambs eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo rinchenemmaridLey aidanburke frLodge thephotofoundry therubyLithband hasanpekmez visuaLartsmasters eyekontactLimited makingcarbonatedwater spyware-buster eLiminarspywarevirus grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất