Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2021 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2021

178885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
54782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
50393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
05365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
57266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
01275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
88081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
74627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
31220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
03858
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
62712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
220681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
15759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
87462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
01795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
76578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
51714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
87781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
71424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
77764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
37377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
29510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
27587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
343132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
76349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
63410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
44110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
51925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
62721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
02942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
10004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
11660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
20681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
07267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
85507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
442988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
48218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
96100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
16278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
09580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
60930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
96477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
46441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
29855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
45747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
34148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
69447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
519376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
48520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
66992
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
06800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
83866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
10263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
91701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
09081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
17061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
73967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
66152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
04329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
690402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
37427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
61918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
94659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
80359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
73663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
46868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
39467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
87728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
82245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
19821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
71784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
709854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
25119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
38433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
97675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
70447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
26422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
61289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
49634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
10765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
97469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
91386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
63631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
800726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
42991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
20859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
63904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
26493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
82266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
10346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
38115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
14938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
43550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
94772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
29115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
982064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
38792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
97736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
52070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
76369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
81099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
70060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
44751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
63724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
31156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
71952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
34346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
1048146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
61639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
85313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
54247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
53594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
29771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
04529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
06085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
43595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
25206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
1105507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
47526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
29013
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
57470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
15348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
38294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
53620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
26654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
72142
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
33422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
34925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
1216592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
85439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
86039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
49650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
02283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
48323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
19868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
23349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
05618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
04211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
09055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
1302769
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
95112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
29405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
68664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
35879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
41507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
17044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
95548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
49522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
55230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
98112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
1451338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
45587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
74295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
81047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
18146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
98653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
55853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
32159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
04019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
53940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
27700
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
1568285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
56286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
61924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
90982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
59925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
27483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
70957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
73497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
04965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
64218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
77626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
96009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
1612046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
11503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
60054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
99789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
32965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
34622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
37782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
62041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
12093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
66067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
41405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
43032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1755095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
05177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
72152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
10780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
67626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
44367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
05779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
68162
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
35330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
24640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
99342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
73157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
1892549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
81910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
37733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
89500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
10448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
14761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
32872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
10443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
93901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
11609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
04960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
70830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
1923677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
11103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
55324
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
81365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
83572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
03472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
47133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
21544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
45957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
86847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
68712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
07173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
2060545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
70030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
97438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
05475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
55967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
64799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
23036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
04793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
74019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
56449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
45344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
74271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2121331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
57607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
68140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
84355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
75723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
60141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
47188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
69157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
16083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
93188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
47579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
38683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
2209264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
77708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
54315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
56292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
94325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
34505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
23166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
98711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
53873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
56628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
36593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
09078
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2357860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
17110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
85639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
98860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
13529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
98699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
46724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
58391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
11534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
73125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
24880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
78708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
2445883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
93315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
66438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
21177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
19685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
17879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
77196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
58389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
51678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
44417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
85856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
37223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
2500157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
35855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
44219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
73278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
82871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
25985
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
82380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
60589
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
92408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
69154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
64313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
31424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
2633079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
55600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
72042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
16252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
64904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
20290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
40891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
88678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
21694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
75309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
81610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
57404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
2745756
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
26313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
54601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
49333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
33003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
13987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
52371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
69159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
73011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
92046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
27824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
56903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2892020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
30398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
31295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
91213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
07076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
52658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
50098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
50509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
03234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
47069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
55988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
04703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
2940169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
03000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
21916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
66791
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
10326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
58755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
76477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
67635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
28087
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
13977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
3071209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
49255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
15553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
82308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
94715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
83986
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
45811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
24242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
71738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
62033
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
3117386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
06996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
18650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
62914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
49620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
54798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
24147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2021

Bộ sốSố lượt về
77
8 lần
24
7 lần
47
7 lần
00
6 lần
10
6 lần
Bộ sốSố lượt về
46
6 lần
55
6 lần
59
6 lần
67
6 lần
78
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2021

  • 37: 0 lần
  • 74: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2021

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 36 lần Đuôi 0: 40 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 36 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 39 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 36 lần
Đầu 3: 30 lần Đuôi 3: 36 lần Tổng 3: 38 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 31 lần Tổng 4: 43 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 37 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 37 lần Đuôi 7: 39 lần Tổng 7: 29 lần
Đầu 8: 40 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 30 lần
Đầu 9: 31 lần Đuôi 9: 45 lần Tổng 9: 32 lần

Bình luận

ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant bowLingammo LLaneLLi-webdesign sheLtoncLubLambs eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo rinchenemmaridLey aidanburke frLodge thephotofoundry therubyLithband hasanpekmez visuaLartsmasters eyekontactLimited makingcarbonatedwater spyware-buster eLiminarspywarevirus grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất