Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2022 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022

110676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
24876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
76007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
81691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
31918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
01697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
46555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
69488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
35019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
99876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
52770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
293494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
09390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
61762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
94479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
51768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
50554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
36335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
03138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
64668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
67246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
24523
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
337061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
42113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
87767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
48243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
89242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
86690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
37686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
47153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
65169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
66819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
10576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
446330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
67147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
42399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
12941
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
79110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
60832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
50239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
27492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
62111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
51859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
75371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
05028
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
510619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
23184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
84917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
54997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
78054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
68404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
49513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
01548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
80983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
33487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
13454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
698437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
76101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
78356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
17538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
20116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
11584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
76796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
74873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
44816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
26450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
77471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
84807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
733657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
28958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
74079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
98245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
73301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
87525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
91796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
80395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
51169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
13037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
04067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
85979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
898969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
96534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
62593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
43769
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
51139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
28977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
66224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
76821
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
75743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
94309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
66130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
38522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
993093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
35498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
08663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
34194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
08181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
10295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
00180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
01293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
96669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
93971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
1008845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
23768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
72929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
25295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
35106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
08391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
17772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
42119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
17535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
71218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
71610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
82978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
1155427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
49104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
61349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
86317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
27724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
02801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
44082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
99951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
92034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
81736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
20815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
1288903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
85672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
31953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
81358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
55065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
17818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
23151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
55448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
67145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
78611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
65180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
1346638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
82472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
66650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
76864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
89927
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
95155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
40306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
21776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
65353
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
96305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
96688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
1487219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
35862
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
48563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
96764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
30775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
52762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
32850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
90213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
66581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
57974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
12834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
48507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
1520222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
87296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
01067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
54045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
93649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
79716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
38114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
19117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
79638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
91006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
92059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
1655431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
89562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
18513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
36554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
17713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
90524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
77064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
48715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
35546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
50578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
13086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
1788041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
38755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
04440
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
87347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
58553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
66327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
54182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
55890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
15677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
05776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
71424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
1846384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
29996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
90202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
80436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
69049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
87190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
36713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
92993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
14894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
07253
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
32592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
32505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
1976930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
92264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
39218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
78864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
66449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
53393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
75303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
62198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
68879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
66534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
90230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2071085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
88182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
04348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
58953
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
78195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
71808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
25496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
10211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
50221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
27465
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
80770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
40448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2178645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
89665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
89291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
85198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
81571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
27404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
17965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
44823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
50000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
52091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
74562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
2274954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
41055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
43218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
31695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
24547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
50846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
04093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
60652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
76777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
31698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
30529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
65438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
2328383
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
25351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
38074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
97140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
15361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
63437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
79436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
12843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
47779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
33027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
2497132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
16480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
71400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
97285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
97218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
49677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
22857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
24832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
08154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
05499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
75996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
09534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
2520653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
09401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
88460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
87109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
36768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
69502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
28670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
59509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
50604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
36819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
95636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2698409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
07631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
15972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
32047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
41717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
46970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
00558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
89151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
93712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
19739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
67896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
03400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
2716440
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
70968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
80965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
29667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
62171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
09155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
89617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
77390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
89604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
67857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
97797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2883926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
89075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
20182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
47202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
57318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
13149
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
56590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
68144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
41946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
32041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
65507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
55145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
2911699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
59903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
58339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
38892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
92303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
75965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
92129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
73887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
51849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
3067466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
89914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
59924
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
12512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
58839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
96409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
96955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
89651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
05085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
98112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
54112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
3112239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
39725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
50267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
92467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
93343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
55291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2022

Bộ sốSố lượt về
18
8 lần
54
8 lần
13
7 lần
53
7 lần
65
7 lần
Bộ sốSố lượt về
68
7 lần
96
7 lần
04
6 lần
19
6 lần
24
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2022

  • 20: 0 lần
  • 33: 0 lần
  • 89: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2022

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 35 lần Đuôi 0: 31 lần Tổng 0: 38 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 23 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 31 lần
Đầu 3: 35 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 41 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 43 lần Tổng 4: 41 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 29 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 30 lần
Đầu 8: 24 lần Đuôi 8: 37 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 45 lần Đuôi 9: 43 lần Tổng 9: 50 lần

Bình luận

ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant bowLingammo LLaneLLi-webdesign sheLtoncLubLambs eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo rinchenemmaridLey aidanburke frLodge thephotofoundry therubyLithband hasanpekmez visuaLartsmasters eyekontactLimited makingcarbonatedwater spyware-buster eLiminarspywarevirus grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất