Thống kê XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

  • To/nhỏ:
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 9 các năm

2023 61379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
06380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
31186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
08811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
06367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
15269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
49956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
13676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
35252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
35902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
63768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
73132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
56650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
59722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
13720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
11724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
22365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
43104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
50925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
52566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
22714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
76922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
62778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
68779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
2022 69488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
03138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
47153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
62111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
01548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
44816
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
51169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
75743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
01293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
17535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
99951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
55448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
21776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
66581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
48715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
55890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
14894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
62198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
50221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
44823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
76777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
79436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
08154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
59509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
93712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
77390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
41946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
92129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
89651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2021 74627
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
77764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
11660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
29855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
17061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
87728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
10765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
14938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
63724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
04529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
26654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
23349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
95548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
32159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
04965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
12093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
35330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
93901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
45957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
74019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
16083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
53873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
11534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
51678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
92408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
21694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
73011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
03234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
76477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
45811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
2020 62557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
45148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
80180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
15580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
52085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
01993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
13853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
22022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
88000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
81320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
16129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
51880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
28463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
32489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
23030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
89582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
04170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
20290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
54004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
05042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
68757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
87486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
97711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
87082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
98018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
17069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
37546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
96331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
59323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
64268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
2019 61697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
40725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
91254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
41784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
30051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
58517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
97616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
44868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
52783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
82811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
53841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
75717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
82182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
81843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
42303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
03797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
86201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
10846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
80620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
02376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
71778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
03074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
92329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
33024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
87259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
98278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
59416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
37124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
91964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
2018 48319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
19640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
52049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
64308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
93788
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
00964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
66915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
24453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
51845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
50040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
81156
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
45562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
21588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
59077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
32963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
93143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
91720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
96177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
03096
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
31221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
29578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
12662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
69569
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
69654
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
49222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
14915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
79356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
68455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
2017 22989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
05731
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
79857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
70059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
34369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
50363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
00730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
41715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
37993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
08819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
76795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
64060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
42140
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
66956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
38485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
94612
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
58601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
68546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
07873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
89470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
10587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
18770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
26652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
91239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
35043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
62777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
78296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
56766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
99334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
2016 94102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
76320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
04829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
14716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
22187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
47831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
19416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
39005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
32801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
35812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
04507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
68724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
99709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
96332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
11538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
13850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
54005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
85300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
95167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
67317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
76294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
24509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
21533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
29506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
47190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
75466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
19291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
10665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
65071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
06570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2015 10689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
55897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
86669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
99001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
40389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
34803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
20180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
47743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
81894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
60043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
39208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
72771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
87653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
73292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
36312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
58642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
80834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
63514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
26997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
40031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
08304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
84120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
20433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
52117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
67847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
49047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
97561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
94489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
77432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
2014 61809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
71548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
19342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
86390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
89997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
14510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
95004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
70121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
24077
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
75090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
51987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
23832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
57052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
42136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
46745
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
22951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
97389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
39122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
60804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
23315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
26443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
03334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
18320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
75935
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
49293
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
08111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
92386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
14624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
26001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
50800
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
2013 71955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
81661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
07046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
96157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
31593
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
27101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
42609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
51200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
22482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
09079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
04474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
87404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
97705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
03950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
93385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
71286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
90428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
63090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
48439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
59735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
63978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
82802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
28251
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
68014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
78741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
08025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
86810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
27245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
47648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2012 17223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
36146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
14271
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
73943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
26558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
09666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
27841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
65632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
71932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
52499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
53809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
61114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
00460
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
72701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
89215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
48799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
61498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
57675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
43850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
50568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
88774
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
47921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
23673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
89544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
93919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
83176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
56836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
45576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
81518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
93665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
2011 94392
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
26844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
62326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
16584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
07463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
87497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
55485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
54446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
38335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
07959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
80285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
35221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
56462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
48722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
18659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
21205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
38972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
02959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
95219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
71463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
04644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
67072
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
27664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
92365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
30803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
76474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
59586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
57617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
17425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
93960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
2010 91206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
66462
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
37739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
33602
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
72060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
47636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
47799
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
16308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
84973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
38807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
30920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
81000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
68872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
28258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
94005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
46292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
73045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
83100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
36272
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
85865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
75824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
32187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
42793
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
77066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
41119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
60640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
75197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
37192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
96964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
2009 35847
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
25442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
95428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
53302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
33115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
99703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
15152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
43382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
38989
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
69074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
93124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
04525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
93546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
34439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
53621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
40002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
16555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
96996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
93561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
64053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
87262
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
20356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
07466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
83610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
02248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
20801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
50666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
54897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
66147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
13173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
2008 26860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
35425
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
13258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
43122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
32978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
24438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
25511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
17326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
71052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
85414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
40698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
15784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
03844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
07439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
58432
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
73122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
99506
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
34978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
63554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
38301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
63727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
08610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
96668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
05110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
92073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
50798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
64032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
95510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
02952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
2007 52886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
82636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
42386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
43255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
54379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
57954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
75770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
51364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
35300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
07605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
46867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
90251
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
18727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
38423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
22292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
11055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
36594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
64554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
21815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
08155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
85726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
54225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
86136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
88590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
08300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
41025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
04548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
89549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
90678
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
2006 95335
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
68413
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
48979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
72620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
59626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
14413
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
55728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
88323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
54601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
98084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
03501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
83000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
91532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
95339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
38599
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
16469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
81576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
64130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
00173
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
62197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
20723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
80385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
70510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
00537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
81476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
80442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
03636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
05384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
53949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
2005 17856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
79853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
23095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
64267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
52554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
02993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
84338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
67483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
57658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
36300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
23516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
37192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
69796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
76956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
19971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
33106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
12477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
07621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
42218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
27098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
35710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
12647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
57263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
86514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
65907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
89241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
47279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
71607
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
95964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
62571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2004 92273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
78429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
69517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
93340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
67894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
05216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
94114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
59377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
41130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
11988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
37144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
15249
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
70169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
94518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
99518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
42964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
62329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
47909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
42951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
19491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
97624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
00309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
99954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
19438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
36485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
06884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
36967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
91329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
92221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
72913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2003 38110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
77344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
19110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
54053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
41520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
53170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
56705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
60733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
45669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
42323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
62977
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
70122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
72411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
90836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
02672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
62184
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
37473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
93171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
03902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
73703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
08725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
43343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
55621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
20921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
48857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
40723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
72080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
30994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
31623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
76623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
Đầu Đuôi Loto Tổng

Bình luận

Thống kê giải đặc biệt theo tháng – tổng hợp giải đặc biệt của các ngày trong cùng một tháng, so sánh giải đặc biệt về trong cùng 1 tháng giữa các năm khác nhau.

Người chơi có thể chọn xem thống kê giải đặc biệt XSKTMB theo tháng của bất kỳ tháng nào (từ tháng 1 đến tháng 12), so sánh dữ liệu được tổng hợp trong 13 năm liên tiếp gần nhất trở lại đây.

Dữ liệu trong mục thống kê giải đặc biệt này được hiển thị như sau:

  • Hàng ngang biểu thị các ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng. Mỗi ô nào để trống là ngày đó chưa quay (nếu chưa hết tháng hiện tại) hoặc không quay (thường là các tháng thiếu ngày, dịp Tết âm lịch hoặc do 1 vài lý do cực kỳ đặc biệt như phòng chống đại dịch Covid-19…)
  • Cột dọc đầu tiên là các năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về các năm trước.
  • Trong mỗi ô có giải đặc biệt đầy đủ với dãy 5 chữ số, số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi dễ xem. Những ô có màu xanh đậm là kỳ mở thưởng rơi vào ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật).
  •  Thống kê KQXSMB theo tháng giúp người chơi tìm hiểu và nắm được quy luật về giải đặc biệt các tháng đó vào những năm trước.
ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant bowLingammo LLaneLLi-webdesign sheLtoncLubLambs eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo rinchenemmaridLey aidanburke frLodge thephotofoundry therubyLithband hasanpekmez visuaLartsmasters eyekontactLimited makingcarbonatedwater spyware-buster eLiminarspywarevirus grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất